Изворът на живота — част 4

Изисквания за качество на бутилираната вода
Михалково изворна

Днес, когато живеем в сравнително замърсена околна среда, качеството и безопасността на напитките, които консумираме е приоритетна тема. От всички тях, бутилираната вода, доминираща количествено на пазара на безалкохолни напитки, трябва да посреща най-високите стандарти за качество и безопасност.

Държавни политики и органи за контрол

Бутилираната вода трябва да е внимателно защитена от източника до бутилката, следвайки стандартите и принципите на HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points — Анализ на опасностите и контрол на критичните точки). Това е система за безопасност на храните, която идентифицира стъпки, които са критични за здравето на потребителите, налага контрол и подчертава коригиращи действия, когато е необходимо. Нито една партида не може да напусне предприятието преди пробите взети за анализ не потвърдят нейната безопасност.

Преди да започне официално и законово бутилиране на минерална вода, трябва да бъдат изпълнени строг набор от правила, установени от националните власти, за да се гарантира, че практиките са хигиенични. След одобрение, всяко бутилиращото предприятие трябва да продължи, да доказва на регулярна основа, че водата му е безопасна за пиене. В допълнение, държавните органи извършват редовно тестване на всички води, предназначени за бутилиране, за да се гарантира, че те са микробиологично безопасни. Източниците на бутилирана вода също трябва да бъдат внимателно защитени, за да се гарантира, че те не са обект на замърсяване.

Всичко това са мерки, които трябва да приложи държавата, чрез своите органи за контрол. Вие няма какво друго да направите за своята безопасност консумирайки тази вода, освен да се доверите на тяхната компетентност и професионализъм. Не така стои въпросът с производителите. Тук важи основното правило, да употребявате продукти само на доказали се търговци. Представените марки в бгбарман са такива, на които може да се има доверие.

Етикетите говорят

За да сте сигурни в безопасността на това, което консумирате, винаги проверявайте етикета на продукта. При бутилираната вода той трябва да съдържа следните задължителни атрибути:

Натурална минерална вода

Всяка натурална минерална вода трябва да е от признат източник, който е регистриран в официален бюлетин на Европейския съюз. Всички произведени продукти от този източник трябва да носят името и местоположението му на етикета, и да имат едно и също търговско описание. Ако търговското описание на натурална минерална вода е различно от името или местоположението на източника, то той (източника) трябва да бъде отпечатан с букви, поне един и половина пъти по-голям, отколкото която и да е всяка част от търговското описание. Търговското описание за натурална минерална вода трябва да бъде едно от следните:

 • «Натурална минерална вода» — нормална или негазирана;
 • «Естествено газирана натурална минерална вода» — газирана натурална минерална вода, чиято съдържание на въглероден диоксид е един и същ с този при източника;
 • «Натурална минерална вода с прибавен газ от извора» — газирана натуралната минерална вода, чието съдържание на въглероден двуокис, след бутилиране е по-голямо от това при източника;
 • «Газирана натурална минерална вода» -газирана натурална минерална вода, притежаваща дори и част с въглероден диоксид от друг произход;
 • «Сода» — за газирана трапезна вода, която съдържа допълнително прибавен натриев хидрогенкарбонат повече от 570 mg/l.

Имайте предвид, че наименованието «натурална минерална вода» може да се използва само за водите, които са били признати и регистрирани в Официален бюлетин на Европейския съюз. Дори ако водата отговаря на всички критерии, необходими за Натуралната минерална вода, но тя не с официално признаване, не само че не може да бъде продавана като такава, но и не трябва да бъдат етикетирана по такъв начин, че да може да бъде объркана с конкретна натурална минерална вода.

Изворна вода

Както и при Натуралната минерална вода, всяка изворна вода трябва да е от признат източник, макар че за разлика от нея източника не трябва да бъде официално регистриран от ЕС. Името и местоположението на източника и търговско описание, трябва винаги да фигурират върху етикета. Ако търговското описание на изворната вода е различна от името или местоположението на източника, те трябва да бъдат отпечатани, най-малко един и половина пъти по-големи от която и да е част на търговското описание. Защото няма официален списък на източници на изворна вода, бутилиращото предприятие може да променя търговското й наименование постоянно, но само едно име може да се използва във всяко едно време, т.е. не може да по едно и също време да се предлагат два продукта с различни наименования.

За изворната вода, търговското описание трябва да е «изворна вода» с добавка на квалификации като «пенлива» или «газирана». Продукта не трябва да включва думите «естествена» или «минерална», за да се предотврати възможност за объркване с натуралната минерална вода.

Бутилирана вода за пиене (трапезна вода)

Легалното име на продукта е «вода». Законът изисква името да бъде достатъчно точно, за да информира купувача за истинския характер на продукта и да не го въведе в заблуждение. Понякога се използват имената «трапезна вода» или «бутилирана вода за пиене». Налице е общо изискване, че потребителят не трябва да бъде подвеждан и че не трябва да има объркване с всяка натурална минерална вода или изворна вода.

Друга задължителна информация

Това е информация върху етикетите на бутилираните води, която включва данни за аналитичния състав (задължително за натурална минерална вода и по избор на изворните води), въздействието върху здравето (ако има такива) и мястото на експлоатация. В България върху етикета или опаковката се забранява поставянето на указания, които приписват на натуралната минерална вода свойства, свързани с профилактика и лечение.

 • Аналитичен състав

Описанието на аналитичния състав е задължителна само за натурални минерални води. Трапезните и изворните води, не могат винаги да има достатъчно стабилни показатели, за да се получи представителен анализ.

 • Място

Място на произход за натуралните минерални води или изворни води или произход като цяло.

 • Проследимост

Освен името на източника, опаковчика и марката на партидата, трябва да е отпечатан деня и часа, на бутилиране. Това позволява точното проследяване на източника в случай на нужда и индиректно гарантира произхода.

 • Партида

Номера на партидата е полезен източник на идентификация, който дава възможност на продукта да се разграничи по протежение на цялата хранителна верига. За водите, обикновено това представлява деня на производство. всяка производствена единица трябва да носи знак на партида. Знакът трябва да бъде лесно видим, ясно отчетлив и незаличим. Клиентът не трябва да разбират смисъла на номера, но трябва да може да го разграничи от останалата информация върху етикета. Номера на партидата не е задължителен, ако е посочен минималния срок на трайност или «Най-добър до». В този случай се използва датата, която включва ден, месец и година.

 • Най-добър до

Думите «Най-добър до», последвано от датата, означава деня до и включително, който напитката може разумно да се очаква да запази своите специфични свойства, ако се съхраняват правилно. Ако има някакви специални инструкции за съхранение, те трябва да бъдат ясно заявени. Датата може да бъде изразена в отношение на един месец и година, само за напитките, които се очаква да запазят своите специфични качества за повече от три месеца и са обозначени с «Използвай преди». За продукти, които запазват своите характеристики в продължение на повече от 18 месеца може да се упомене само годината и «Използвай преди». Датата може да не следва обозначенията «Най-добър до» и «Използвай преди», само ако мястото й е изрично упоменато.

 • Обем на опаковката

Обемът трябва да бъдат маркиран с букви с определен размер.

 • Инструкции за употреба и съхранение

Инструкция за употреба и съхранение трябва да бъдат включени на етикета, където е необходимо. Етикетите често съветват, че продуктите трябва да се съхранява на хладно, сухо и проветриво място, далече от пряка слънчева светлина.

 • Произход

Наименование или търговско име и адрес на бутилиращата компания, производителят или продавачът, са задължителни атрибути в ЕС. Страната на произход също трябва да бъде ясни обозначена.

 • Сертификати, Разрешение за ползване или концесия № и дата на издаване.
 • Хранителни стойност

Бутилираните води са освободени от задължително етикетиране на хранителната стойност.

 • Годност за употреба от кърмачета и деца

Директива 2009/54/ЕО на Съвета оправомощава държавите-членки да въведат национални правила във връзка с условията на използване на подходящи за бебето храни.

Ако съдържанието на флуорид е над 1,5 mg/l, заедно с тази информация се изписва добавката, че водата не е подходяща за всекидневна употреба от деца под 7 — годишна възраст.

Тези изисквания са общи за целия европейски съюз и в частност България, за повече информация, посетете сайта на European Federation of Bottled Waters http://efbw.eu, а относно нашата страна може да погледнете «Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели» http://www.mi.government.bg

автор: bgBarman.bg

Минерални и трапезни води

Aqua Fratelli Vita / Badoit / Evian / Nestlé Pure Life / Perrier / S. Pellegrino / San Benedetto / Tedi Waterrr / Volvic / Банкя

Изворът на живота — част 1

За водата и човешкото тяло

вода 2
1346306460

Водата. Тя е тази, която ни утолява жаждата, разхлажда ни в летните жеги и поддържа личната ни хигиена. Знаем ли обаче достатъчно за нея?

Няма да ви отегчавам с дълги писания, за значението на водата за планетата и нейните обитатели. Всички сте учили това в училище и много от Вас знаят и могат да кажат доста повече от мене по въпроса. За тези, които са отсъствали от часовете по биология, природознание или както го наричат сега, ето някои факти, които да си припомняте, когато сервирате, пиете или поръчвате от жизнената сила наречена вода, най-малкото, защото е интересна тема за разговор, ако нямате за какво друго да говорите.

Изворът на живота — част 2

История на бутилираната вода

История на бутилираната вода квадрат
1346307131

Натуралните минерални води са част от световното природно богатство и културното наследство на всяка страна, на всеки от четирите континента.

Човекът е осъзнал здравословните свойства на подземните води преди няколко хиляди години. Хипократ е от първите открили благоприятното въздействие на някои минерални води. Най-великите философи от Древна Гърция говорят за достойнствата и, а за римляните, къпането в термални бани е част от тяхната култура.

Изворът на живота — част 3

Видове бутилирана вода

видове бутилирана вода панорамна
1346308015

Натуралните минерални води и изворните води са води с естествено произход. Това означава, че те идват от защитени източници, които ги правят годни за консумация от човека без допълнителна химична обработка. Тези естествени източници са известни като подпочвени източници (води).

Изворът на живота — част 4

Изисквания за качество на бутилираната вода

Михалково газирана
1346309861

Днес, когато живеем в сравнително замърсена околна среда, качеството и безопасността на напитките, които консумираме е приоритетна тема. От всички тях, бутилираната вода, доминираща количествено на пазара на безалкохолни напитки, трябва да посреща най-високите стандарти за качество и безопасност.

реклама Whiskey Fest 2019
Горски плодове 330-330

Горски плодове

Под горските плодове обикновено отнасяме всеки малък плод, на който липсват семки и костилки и може да се яде цял.